Com convertir un executable en un servei de Windows

Windows executa els serveis abans d’obrir cap sessió. Si volem executar algun programa encara que no hi hagi cap sessió oberta, aquesta pot ser una solució, encara que no sempre funciona.

Per crear un servei de Windows a partir d’un executable (.exe), cal fer servir el programa sc.exe (ja inclós a Windows):

sc.exe create <new_service_name> binPath= "<path_to_the_service_executable>"

Cal posar cometes “” al principi i final del path i un espai despres de binPath=.

Exemple:

sc create IperiusBackup start= auto binPath= "C:\Program Files (x86)\Iperius Backup\IperiusService.exe" DisplayName= IperiusBackup

Tambè es pot fer servir el freeware: http://nssm.cc/